فرم ثبت درخواست دانلود بانک گونه های گیاهی ایران

مشخصات بانک گونه های گیاهی ایران

تعداد خانواده تعداد جنس تعداد گونه تعداد عکس ها حجم (گیگابایت)
125 516 1000 768,859 114
  • درخواست های خود را از طریق ایمیل های دانشگاهی به ایمیل research@malekgreenhouse.ir ارسال کنید
  • به درخواست هایی که از ایمیل های غیر دانشگاهی ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • در متن ایمیل، نام و نام خانوادگی پژوهشگران، عنوان پروژه و همچنین نحوه استفاده از بانک اطلاعات گونه های ایران ذکر شوند.
  • بانک اطلاعات گونه های گیاهی ایران فقط برای استفاده علمی و پژوهشی در اختیار اساتید، دانشجویان و پژوهشگران قرار داده می شود
  • تمام حقوق مادی و معنوی این بانک اطلاعاتی برای گلخانه ملک محفوظ است
  • هر گونه استفاده تجاری از این بانک اطلاعاتی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
  • در هر کار پژوهشی که از این بانک اطلاعاتی استفاده گردد، می بایست با استفاده از قالب زیر به آن ارجاع شود.

Malek Greenhouse. (2020, June 20). Iranian Plant Species Database. https://malekgreenhouse.ir