فهرست گونه های گیاهی ایران

قنطوریون صغیر
نام گونه (لاتین) Centaurium erythraea
نام گونه (فارسی) قنطوریون صغیر
عکس گونه ها مشاهده
سوزن چوپان پاره پاره
نام گونه (لاتین) Geranium dissectum
نام گونه (فارسی) سوزن چوپان پاره پاره
عکس گونه ها مشاهده
گل سرخاب کولی
نام گونه (لاتین) Phytolacca americana
نام گونه (فارسی) گل سرخاب کولی
عکس گونه ها مشاهده
آلاله
نام گونه (لاتین) Ranunculus peltatus
نام گونه (فارسی) آلاله
عکس گونه ها مشاهده
پنیرک
نام گونه (لاتین) Malva neglecta
نام گونه (فارسی) پنیرک
عکس گونه ها مشاهده
کارکس فلاکا
نام گونه (لاتین) Carex flacca
نام گونه (فارسی) کارکس فلاکا
عکس گونه ها مشاهده
پیرگیاه
نام گونه (لاتین) Senecio vulgaris
نام گونه (فارسی) پیرگیاه
عکس گونه ها مشاهده
افتانی ارونسیس
نام گونه (لاتین) Spergula arvensis
نام گونه (فارسی) افتانی ارونسیس
عکس گونه ها مشاهده
سوزن چوپان برگ دایره ای
نام گونه (لاتین) Geranium rotundifolium
نام گونه (فارسی) سوزن چوپان برگ دایره ای
عکس گونه ها مشاهده
فرنجمشک، وارنگ بو
نام گونه (لاتین) Melissa officinalis
نام گونه (فارسی) فرنجمشک، وارنگ بو
عکس گونه ها مشاهده
سیزاب عشقه‌ای/پاپیتالی
نام گونه (لاتین) Veronica hederifolia
نام گونه (فارسی) سیزاب عشقه‌ای/پاپیتالی
عکس گونه ها مشاهده
ابرویی
نام گونه (لاتین) Ophrys lutea
نام گونه (فارسی) ابرویی
عکس گونه ها مشاهده
سیزاب ایرانی
نام گونه (لاتین) Veronica persica
نام گونه (فارسی) سیزاب ایرانی
عکس گونه ها مشاهده
بارهنگ سرنیزه ای/کاردی
نام گونه (لاتین) Plantago lanceolata
نام گونه (فارسی) بارهنگ سرنیزه ای/کاردی
عکس گونه ها مشاهده
انجیر
نام گونه (لاتین) Ficus carica
نام گونه (فارسی) انجیر
عکس گونه ها مشاهده
سماق
نام گونه (لاتین) Rhus coriaria
نام گونه (فارسی) سماق
عکس گونه ها مشاهده
ماستونک
نام گونه (لاتین) Torilis arvensis
نام گونه (فارسی) ماستونک
عکس گونه ها مشاهده
شیر مرغ چتری
نام گونه (لاتین) Ornithogalum umbellatum
نام گونه (فارسی) شیر مرغ چتری
عکس گونه ها مشاهده
شاه پسند درختچه ای
نام گونه (لاتین) Lantana camara
نام گونه (فارسی) شاه پسند درختچه ای
عکس گونه ها مشاهده
فرفیون
نام گونه (لاتین) Euphorbia paralias
نام گونه (فارسی) فرفیون
عکس گونه ها مشاهده
گیاه ختمی
نام گونه (لاتین) Althaea officinalis
نام گونه (فارسی) گیاه ختمی
عکس گونه ها مشاهده
گیاه تاج خروس
نام گونه (لاتین) Amaranthus deflexus
نام گونه (فارسی) گیاه تاج خروس
عکس گونه ها مشاهده
کاکله
نام گونه (لاتین) Cakile maritima
نام گونه (فارسی) کاکله
عکس گونه ها مشاهده
سراستيوم، گل بهمن، گل برف
نام گونه (لاتین) Cerastium glomeratum
نام گونه (فارسی) سراستيوم، گل بهمن، گل برف
عکس گونه ها مشاهده
گل خورشیدی
نام گونه (لاتین) Lapsana communis
نام گونه (فارسی) گل خورشیدی
عکس گونه ها مشاهده
خشخاش
نام گونه (لاتین) Papaver somniferum
نام گونه (فارسی) خشخاش
عکس گونه ها مشاهده
تاج ریزی ایرانی، تاجریزی پیچ
نام گونه (لاتین) Solanum dulcamara
نام گونه (فارسی) تاج ریزی ایرانی، تاجریزی پیچ
عکس گونه ها مشاهده
آفتابگردان
نام گونه (لاتین) Helianthus annuus
نام گونه (فارسی) آفتابگردان
عکس گونه ها مشاهده
ورث زردنما، ورث زرد چهره
نام گونه (لاتین) Reseda luteola
نام گونه (فارسی) ورث زردنما، ورث زرد چهره
عکس گونه ها مشاهده
کلماتیس معطر، کلماتیس اروپایی
نام گونه (لاتین) Clematis flammula
نام گونه (فارسی) کلماتیس معطر، کلماتیس اروپایی
عکس گونه ها مشاهده
کاج مدیترانه‌ای
نام گونه (لاتین) Pinus halepensis
نام گونه (فارسی) کاج مدیترانه‌ای
عکس گونه ها مشاهده
استاتیس
نام گونه (لاتین) Limonium narbonense
نام گونه (فارسی) استاتیس
عکس گونه ها مشاهده
نریشت، بریش
نام گونه (لاتین) Hyparrhenia hirta
نام گونه (فارسی) نریشت، بریش
عکس گونه ها مشاهده
چمن یکساله
نام گونه (لاتین) Poa annua
نام گونه (فارسی) چمن یکساله
عکس گونه ها مشاهده
خار مریم
نام گونه (لاتین) Silybum marianum
نام گونه (فارسی) خار مریم
عکس گونه ها مشاهده
آلاله طاول‌دار، آلاله آبله‌روی
نام گونه (لاتین) Ranunculus sceleratus
نام گونه (فارسی) آلاله طاول‌دار، آلاله آبله‌روی
عکس گونه ها مشاهده
برگ بو
نام گونه (لاتین) Laurus nobilis
نام گونه (فارسی) برگ بو
عکس گونه ها مشاهده
كنگرصحرایی
نام گونه (لاتین) Cirsium arvense
نام گونه (فارسی) كنگرصحرایی
عکس گونه ها مشاهده
اوجا
نام گونه (لاتین) Ulmus minor
نام گونه (فارسی) اوجا
عکس گونه ها مشاهده
سنجد
نام گونه (لاتین) Elaeagnus angustifolia
نام گونه (فارسی) سنجد
عکس گونه ها مشاهده
سرو زربین/ سور
نام گونه (لاتین) Cupressus sempervirens
نام گونه (فارسی) سرو زربین/ سور
عکس گونه ها مشاهده
کاج چتری
نام گونه (لاتین) Pinus pinea
نام گونه (فارسی) کاج چتری
عکس گونه ها مشاهده
علف فر
نام گونه (لاتین) Epilobium tetragonum
نام گونه (فارسی) علف فر
عکس گونه ها مشاهده
تلخ زبان
نام گونه (لاتین) Helminthotheca echioides
نام گونه (فارسی) تلخ زبان
عکس گونه ها مشاهده
نرگس شیراز
نام گونه (لاتین) Narcissus tazetta
نام گونه (فارسی) نرگس شیراز
عکس گونه ها مشاهده
فراسیون آسا
نام گونه (لاتین) Ballota nigra
نام گونه (فارسی) فراسیون آسا
عکس گونه ها مشاهده
قنطوریون
نام گونه (لاتین) Centaurium maritimum
نام گونه (فارسی) قنطوریون
عکس گونه ها مشاهده
فرفیون هلیوسکوپیا
نام گونه (لاتین) Euphorbia helioscopia
نام گونه (فارسی) فرفیون هلیوسکوپیا
عکس گونه ها مشاهده
سیزاب آبی
نام گونه (لاتین) Veronica anagallis-aquatica
نام گونه (فارسی) سیزاب آبی
عکس گونه ها مشاهده
گیاه گندنایی یا علف سیر
نام گونه (لاتین) Alliaria petiolata
نام گونه (فارسی) گیاه گندنایی یا علف سیر
عکس گونه ها مشاهده
سوزن چوپان
نام گونه (لاتین) Geranium columbinum
نام گونه (فارسی) سوزن چوپان
عکس گونه ها مشاهده
سوزن چوپان درخشان
نام گونه (لاتین) Geranium lucidum
نام گونه (فارسی) سوزن چوپان درخشان
عکس گونه ها مشاهده
بارانک
نام گونه (لاتین) Sorbus torminalis
نام گونه (فارسی) بارانک
عکس گونه ها مشاهده
دریای مقدس
نام گونه (لاتین) Eryngium bourgatii
نام گونه (فارسی) دریای مقدس
عکس گونه ها مشاهده
کیسه کشیش
نام گونه (لاتین) Capsella bursa-pastoris
نام گونه (فارسی) کیسه کشیش
عکس گونه ها مشاهده
پیچک
نام گونه (لاتین) Convolvulus althaeoides
نام گونه (فارسی) پیچک
عکس گونه ها مشاهده
بی تی راخ
نام گونه (لاتین) Galium aparine
نام گونه (فارسی) بی تی راخ
عکس گونه ها مشاهده
گیاه دارویی آقطی
نام گونه (لاتین) Sambucus ebulus
نام گونه (فارسی) گیاه دارویی آقطی
عکس گونه ها مشاهده
زنبق مردابی، زنبق زرد
نام گونه (لاتین) Iris pseudacorus
نام گونه (فارسی) زنبق مردابی، زنبق زرد
عکس گونه ها مشاهده
قندرون
نام گونه (لاتین) Chondrilla juncea
نام گونه (فارسی) قندرون
عکس گونه ها مشاهده
فرفیون
نام گونه (لاتین) Euphorbia peplus
نام گونه (فارسی) فرفیون
عکس گونه ها مشاهده
چنار
نام گونه (لاتین) Platanus orientalis
نام گونه (فارسی) چنار
عکس گونه ها مشاهده
سیاه‌تلو
نام گونه (لاتین) Paliurus spina-christi
نام گونه (فارسی) سیاه‌تلو
عکس گونه ها مشاهده
ماهور، خرگوشک
نام گونه (لاتین) Verbascum sinuatum
نام گونه (فارسی) ماهور، خرگوشک
عکس گونه ها مشاهده
پنیرک قرمز، پنیرک
نام گونه (لاتین) Malva sylvestris
نام گونه (فارسی) پنیرک قرمز، پنیرک
عکس گونه ها مشاهده
آنقوزه، کما، باریجه
نام گونه (لاتین) Ferula communis
نام گونه (فارسی) آنقوزه، کما، باریجه
عکس گونه ها مشاهده
پامچال شب
نام گونه (لاتین) Oenothera biennis
نام گونه (فارسی) پامچال شب
عکس گونه ها مشاهده
نجم طلایی
نام گونه (لاتین) Gagea bohemica
نام گونه (فارسی) نجم طلایی
عکس گونه ها مشاهده
بارهنگ پاگربه‌ای، بارهنگ کپه‌ای
نام گونه (لاتین) Plantago lagopus
نام گونه (فارسی) بارهنگ پاگربه‌ای، بارهنگ کپه‌ای
عکس گونه ها مشاهده
ستاره طلایی
نام گونه (لاتین) Pallenis spinosa
نام گونه (فارسی) ستاره طلایی
عکس گونه ها مشاهده
بذرالبنج/بنگ دانه سفید یا زرد
نام گونه (لاتین) Hyoscyamus albus
نام گونه (فارسی) بذرالبنج/بنگ دانه سفید یا زرد
عکس گونه ها مشاهده
نعنا سیب
نام گونه (لاتین) Mentha suaveolens
نام گونه (فارسی) نعنا سیب
عکس گونه ها مشاهده
پیر پائیزی، عطر پائیزی
نام گونه (لاتین) Dittrichia viscosa
نام گونه (فارسی) پیر پائیزی، عطر پائیزی
عکس گونه ها مشاهده
پیچک تاشو گل کتانی، پیچک نیوجرسی ، آکسفورد پیچک
نام گونه (لاتین) Cymbalaria muralis
نام گونه (فارسی) پیچک تاشو گل کتانی، پیچک نیوجرسی ، آکسفورد پیچک
عکس گونه ها مشاهده
زیتون خوراکی
نام گونه (لاتین) Olea europaea
نام گونه (فارسی) زیتون خوراکی
عکس گونه ها مشاهده
مورد، مورت
نام گونه (لاتین) Myrtus communis
نام گونه (فارسی) مورد، مورت
عکس گونه ها مشاهده
کارکس اتروبائه، جگن روباه کاذب
نام گونه (لاتین) Carex otrubae
نام گونه (فارسی) کارکس اتروبائه، جگن روباه کاذب
عکس گونه ها مشاهده
کنگر طلایی
نام گونه (لاتین) Scolymus hispanicus
نام گونه (فارسی) کنگر طلایی
عکس گونه ها مشاهده
خیار خر، خیار آب پران
نام گونه (لاتین) Ecballium elaterium
نام گونه (فارسی) خیار خر، خیار آب پران
عکس گونه ها مشاهده
علف پشمالو
نام گونه (لاتین) Epilobium hirsutum
نام گونه (فارسی) علف پشمالو
عکس گونه ها مشاهده
مریم گلی
نام گونه (لاتین) Salvia verbenaca
نام گونه (فارسی) مریم گلی
عکس گونه ها مشاهده
کاهوی خاردار
نام گونه (لاتین) Lactuca serriola
نام گونه (فارسی) کاهوی خاردار
عکس گونه ها مشاهده
دانه قناری، گندمک رایج
نام گونه (لاتین) Stellaria media
نام گونه (فارسی) دانه قناری، گندمک رایج
عکس گونه ها مشاهده
گوش موش افشان
نام گونه (لاتین) Parietaria judaica
نام گونه (فارسی) گوش موش افشان
عکس گونه ها مشاهده
بشقابی معمولی
نام گونه (لاتین) Scutellaria galericulata
نام گونه (فارسی) بشقابی معمولی
عکس گونه ها مشاهده
کفشک، ریش قوش
نام گونه (لاتین) Crepis sancta
نام گونه (فارسی) کفشک، ریش قوش
عکس گونه ها مشاهده
ازملک زبر
نام گونه (لاتین) Smilax aspera
نام گونه (فارسی) ازملک زبر
عکس گونه ها مشاهده
کپه آشیانه، طناب مقدس
نام گونه (لاتین) Eupatorium cannabinum
نام گونه (فارسی) کپه آشیانه، طناب مقدس
عکس گونه ها مشاهده
سگ زبان کرتی
نام گونه (لاتین) Cynoglossum creticum
نام گونه (فارسی) سگ زبان کرتی
عکس گونه ها مشاهده
گیاه دارویی غافث
نام گونه (لاتین) Agrimonia eupatoria
نام گونه (فارسی) گیاه دارویی غافث
عکس گونه ها مشاهده
شبدر ترشک
نام گونه (لاتین) Oxalis corniculata
نام گونه (فارسی) شبدر ترشک
عکس گونه ها مشاهده
بارهنگ کبیر
نام گونه (لاتین) Plantago major
نام گونه (فارسی) بارهنگ کبیر
عکس گونه ها مشاهده
سفیدخار، زول
نام گونه (لاتین) Eryngium maritimum
نام گونه (فارسی) سفیدخار، زول
عکس گونه ها مشاهده
گیاه انگور
نام گونه (لاتین) Vitis vinifera
نام گونه (فارسی) گیاه انگور
عکس گونه ها مشاهده
خرزهره
نام گونه (لاتین) Nerium oleander
نام گونه (فارسی) خرزهره
عکس گونه ها مشاهده
ترب وحشی
نام گونه (لاتین) Raphanus raphanistrum
نام گونه (فارسی) ترب وحشی
عکس گونه ها مشاهده
بنفشه معطر
نام گونه (لاتین) Viola odorata
نام گونه (فارسی) بنفشه معطر
عکس گونه ها مشاهده
ورث، اسپرک زرد
نام گونه (لاتین) Reseda lutea
نام گونه (فارسی) ورث، اسپرک زرد
عکس گونه ها مشاهده
لورل یا همیشه سبز
نام گونه (لاتین) Viburnum tinus
نام گونه (فارسی) لورل یا همیشه سبز
عکس گونه ها مشاهده
کفشک، ریش قوش بدبوی
نام گونه (لاتین) Crepis foetida
نام گونه (فارسی) کفشک، ریش قوش بدبوی
عکس گونه ها مشاهده
سدوم
نام گونه (لاتین) Sedum sediforme
نام گونه (فارسی) سدوم
عکس گونه ها مشاهده
یاسمن زرد
نام گونه (لاتین) Jasminum fruticans
نام گونه (فارسی) یاسمن زرد
عکس گونه ها مشاهده
نرگس دریایی
نام گونه (لاتین) Pancratium maritimum
نام گونه (فارسی) نرگس دریایی
عکس گونه ها مشاهده
زالزالک زرد
نام گونه (لاتین) Crataegus azarolus
نام گونه (فارسی) زالزالک زرد
عکس گونه ها مشاهده
کلزا
نام گونه (لاتین) Brassica napus
نام گونه (فارسی) کلزا
عکس گونه ها مشاهده
خاکشیر طبی
نام گونه (لاتین) Sisymbrium officinale
نام گونه (فارسی) خاکشیر طبی
عکس گونه ها مشاهده
کدو دشتی قرمز
نام گونه (لاتین) Bryonia cretica
نام گونه (فارسی) کدو دشتی قرمز
عکس گونه ها مشاهده
شبه رز
نام گونه (لاتین) Cistus salviifolius
نام گونه (فارسی) شبه رز
عکس گونه ها مشاهده
بلوط ترک
نام گونه (لاتین) Quercus cerris
نام گونه (فارسی) بلوط ترک
عکس گونه ها مشاهده
شیرپنیر شکوفا
نام گونه (لاتین) Galium verum
نام گونه (فارسی) شیرپنیر شکوفا
عکس گونه ها مشاهده
رازیانه
نام گونه (لاتین) Foeniculum vulgare
نام گونه (فارسی) رازیانه
عکس گونه ها مشاهده
ارس فنیقی
نام گونه (لاتین) Juniperus phoenicea
نام گونه (فارسی) ارس فنیقی
عکس گونه ها مشاهده
گل راعی
نام گونه (لاتین) Hypericum perforatum
نام گونه (فارسی) گل راعی
عکس گونه ها مشاهده
سوزن چوپان قرمز
نام گونه (لاتین) Geranium robertianum
نام گونه (فارسی) سوزن چوپان قرمز
عکس گونه ها مشاهده
شیر تیغک
نام گونه (لاتین) Sonchus asper
نام گونه (فارسی) شیر تیغک
عکس گونه ها مشاهده
علف مبارک
نام گونه (لاتین) Geum urbanum
نام گونه (فارسی) علف مبارک
عکس گونه ها مشاهده
توت هراتی، توت سفید
نام گونه (لاتین) Morus alba
نام گونه (فارسی) توت هراتی، توت سفید
عکس گونه ها مشاهده
نعنای آبی، پونه آبی
نام گونه (لاتین) Mentha aquatica
نام گونه (فارسی) نعنای آبی، پونه آبی
عکس گونه ها مشاهده
ارکیده هرمی
نام گونه (لاتین) Anacamptis pyramidalis
نام گونه (فارسی) ارکیده هرمی
عکس گونه ها مشاهده
شب بوی معمولی
نام گونه (لاتین) Matthiola incana
نام گونه (فارسی) شب بوی معمولی
عکس گونه ها مشاهده
خورک
نام گونه (لاتین) Limodorum abortivum
نام گونه (فارسی) خورک
عکس گونه ها مشاهده
موشک وحشی
نام گونه (لاتین) Diplotaxis tenuifolia
نام گونه (فارسی) موشک وحشی
عکس گونه ها مشاهده
فرفیون
نام گونه (لاتین) Euphorbia dendroides
نام گونه (فارسی) فرفیون
عکس گونه ها مشاهده
آلاله آبی
نام گونه (لاتین) Ranunculus trichophyllus
نام گونه (فارسی) آلاله آبی
عکس گونه ها مشاهده
کتان
نام گونه (لاتین) Linum usitatissimum
نام گونه (فارسی) کتان
عکس گونه ها مشاهده
پای گرگ، فراسیون آبی
نام گونه (لاتین) Lycopus europaeus
نام گونه (فارسی) پای گرگ، فراسیون آبی
عکس گونه ها مشاهده
آفتاب‌پرست اروپایی
نام گونه (لاتین) Heliotropium europaeum
نام گونه (فارسی) آفتاب‌پرست اروپایی
عکس گونه ها مشاهده
لاواندا، اسطوخودوس
نام گونه (لاتین) Lavandula stoechas
نام گونه (فارسی) لاواندا، اسطوخودوس
عکس گونه ها مشاهده
مصطکی
نام گونه (لاتین) Pistacia lentiscus
نام گونه (فارسی) مصطکی
عکس گونه ها مشاهده
خاکشیر لندنی
نام گونه (لاتین) Sisymbrium irio
نام گونه (فارسی) خاکشیر لندنی
عکس گونه ها مشاهده
داغداغان
نام گونه (لاتین) Celtis australis
نام گونه (فارسی) داغداغان
عکس گونه ها مشاهده
خردل بری، خردل بیابانی
نام گونه (لاتین) Sinapis arvensis
نام گونه (فارسی) خردل بری، خردل بیابانی
عکس گونه ها مشاهده
شقایق شاخدار زرد
نام گونه (لاتین) Glaucium flavum
نام گونه (فارسی) شقایق شاخدار زرد
عکس گونه ها مشاهده
زالزالک
نام گونه (لاتین) Crataegus monogyna
نام گونه (فارسی) زالزالک
عکس گونه ها مشاهده
لبدیسی
نام گونه (لاتین) Ajuga iva
نام گونه (فارسی) لبدیسی
عکس گونه ها مشاهده
ریحانک
نام گونه (لاتین) Clinopodium vulgare
نام گونه (فارسی) ریحانک
عکس گونه ها مشاهده
خربقان
نام گونه (لاتین) Epipactis helleborine
نام گونه (فارسی) خربقان
عکس گونه ها مشاهده
قلیانک، سیلن
نام گونه (لاتین) Silene italica
نام گونه (فارسی) قلیانک، سیلن
عکس گونه ها مشاهده
مینا چمنی
نام گونه (لاتین) Bellis perennis
نام گونه (فارسی) مینا چمنی
عکس گونه ها مشاهده
سلمه تره، سلمک
نام گونه (لاتین) Mercurialis annua
نام گونه (فارسی) سلمه تره، سلمک
عکس گونه ها مشاهده
نیلک ( آمونیلا ارناریا)
نام گونه (لاتین) Ammophila arenaria
نام گونه (فارسی) نیلک ( آمونیلا ارناریا)
عکس گونه ها مشاهده
پیچک ایتالیایی
نام گونه (لاتین) Convolvulus cantabrica
نام گونه (فارسی) پیچک ایتالیایی
عکس گونه ها مشاهده
آینه ونوس
نام گونه (لاتین) Legousia speculum-veneris
نام گونه (فارسی) آینه ونوس
عکس گونه ها مشاهده
سفرس خزنده
نام گونه (لاتین) Saxifraga tridactylites
نام گونه (فارسی) سفرس خزنده
عکس گونه ها مشاهده
علف باغ
نام گونه (لاتین) Dactylis glomerata
نام گونه (فارسی) علف باغ
عکس گونه ها مشاهده
گیاه علف چنگ
نام گونه (لاتین) Agrostemma githago
نام گونه (فارسی) گیاه علف چنگ
عکس گونه ها مشاهده
دونیش/ دودندان پيلوسا
نام گونه (لاتین) Bidens pilosa
نام گونه (فارسی) دونیش/ دودندان پيلوسا
عکس گونه ها مشاهده
سیاه تنگرس
نام گونه (لاتین) Rhamnus alaternus
نام گونه (فارسی) سیاه تنگرس
عکس گونه ها مشاهده
گلسر شمشیری
نام گونه (لاتین) Cephalanthera longifolia
نام گونه (فارسی) گلسر شمشیری
عکس گونه ها مشاهده
خردل وحشی
نام گونه (لاتین) Sherardia arvensis
نام گونه (فارسی) خردل وحشی
عکس گونه ها مشاهده
پیچک صحرایی
نام گونه (لاتین) Convolvulus arvensis
نام گونه (فارسی) پیچک صحرایی
عکس گونه ها مشاهده
خارخاسک
نام گونه (لاتین) Tribulus terrestris
نام گونه (فارسی) خارخاسک
عکس گونه ها مشاهده
گلایول ایتالیایی
نام گونه (لاتین) Gladiolus italicus
نام گونه (فارسی) گلایول ایتالیایی
عکس گونه ها مشاهده
آلاله
نام گونه (لاتین) Ranunculus paludosus
نام گونه (فارسی) آلاله
عکس گونه ها مشاهده
شیر تیغک
نام گونه (لاتین) Sonchus tenerrimus
نام گونه (فارسی) شیر تیغک
عکس گونه ها مشاهده
درخت زیتون تلخ
نام گونه (لاتین) Melia azedarach
نام گونه (فارسی) درخت زیتون تلخ
عکس گونه ها مشاهده
چنگارواش
نام گونه (لاتین) Kickxia spuria
نام گونه (فارسی) چنگارواش
عکس گونه ها مشاهده
تاج ریزی سیاه
نام گونه (لاتین) Solanum nigrum
نام گونه (فارسی) تاج ریزی سیاه
عکس گونه ها مشاهده
عشقه، پاپیتال
نام گونه (لاتین) Hedera helix
نام گونه (فارسی) عشقه، پاپیتال
عکس گونه ها مشاهده
گیاه پنج انگشت/گیاه زنان
نام گونه (لاتین) Vitex agnus-castus
نام گونه (فارسی) گیاه پنج انگشت/گیاه زنان
عکس گونه ها مشاهده
پنجه برگ رونده
نام گونه (لاتین) Potentilla reptans
نام گونه (فارسی) پنجه برگ رونده
عکس گونه ها مشاهده
سیزاب
نام گونه (لاتین) Veronica cymbalaria
نام گونه (فارسی) سیزاب
عکس گونه ها مشاهده
کاج بروسیا، کاج ایتالیایی
نام گونه (لاتین) Pinus brutia
نام گونه (فارسی) کاج بروسیا، کاج ایتالیایی
عکس گونه ها مشاهده
قلیانک/سیلن بادکنکی
نام گونه (لاتین) Silene vulgaris
نام گونه (فارسی) قلیانک/سیلن بادکنکی
عکس گونه ها مشاهده
بید مجنون
نام گونه (لاتین) Salix babylonica
نام گونه (فارسی) بید مجنون
عکس گونه ها مشاهده
همیشه بهار صحرایی
نام گونه (لاتین) Calendula arvensis
نام گونه (فارسی) همیشه بهار صحرایی
عکس گونه ها مشاهده
نام گونه (لاتین) Blackstonia perfoliata
نام گونه (فارسی)
عکس گونه ها مشاهده
سوزن چوپان پاکبوتری
نام گونه (لاتین) Geranium molle
نام گونه (فارسی) سوزن چوپان پاکبوتری
عکس گونه ها مشاهده
گزنه سای ساقه آغوش
نام گونه (لاتین) Lamium amplexicaule
نام گونه (فارسی) گزنه سای ساقه آغوش
عکس گونه ها مشاهده
گل استکانی خوراکی
نام گونه (لاتین) Campanula rapunculus
نام گونه (فارسی) گل استکانی خوراکی
عکس گونه ها مشاهده
دم اسب
نام گونه (لاتین) Equisetum telmateia
نام گونه (فارسی) دم اسب
عکس گونه ها مشاهده
جعفری اسب
نام گونه (لاتین) Smyrnium olusatrum
نام گونه (فارسی) جعفری اسب
عکس گونه ها مشاهده
قلیانک، سیلن
نام گونه (لاتین) Silene gallica
نام گونه (فارسی) قلیانک، سیلن
عکس گونه ها مشاهده
خرفه
نام گونه (لاتین) Portulaca oleracea
نام گونه (فارسی) خرفه
عکس گونه ها مشاهده
ابهل، ارس خاردار
نام گونه (لاتین) Juniperus oxycedrus
نام گونه (فارسی) ابهل، ارس خاردار
عکس گونه ها مشاهده
شاه پسند
نام گونه (لاتین) Verbena officinalis
نام گونه (فارسی) شاه پسند
عکس گونه ها مشاهده
فک، بید سفید
نام گونه (لاتین) Salix alba
نام گونه (فارسی) فک، بید سفید
عکس گونه ها مشاهده
فرفیون
نام گونه (لاتین) Euphorbia peplis
نام گونه (فارسی) فرفیون
عکس گونه ها مشاهده
ابرویی زنبوری، ارکیده زنبوری
نام گونه (لاتین) Ophrys apifera
نام گونه (فارسی) ابرویی زنبوری، ارکیده زنبوری
عکس گونه ها مشاهده
گیاه کک کش
نام گونه (لاتین) Pulicaria dysenterica
نام گونه (فارسی) گیاه کک کش
عکس گونه ها مشاهده
درخت خرگوش، چمن دم درختان
نام گونه (لاتین) Lagurus ovatus
نام گونه (فارسی) درخت خرگوش، چمن دم درختان
عکس گونه ها مشاهده
کاکله
نام گونه (لاتین) Crithmum maritimum
نام گونه (فارسی) کاکله
عکس گونه ها مشاهده
سیزاب معمولی
نام گونه (لاتین) Veronica arvensis
نام گونه (فارسی) سیزاب معمولی
عکس گونه ها مشاهده
آقطی سیاه، آقطی اروپایی
نام گونه (لاتین) Sambucus nigra
نام گونه (فارسی) آقطی سیاه، آقطی اروپایی
عکس گونه ها مشاهده