بزرگترین بانک جامع
گونه های گیاهی ایران

بیش از یک میلیون عکس از تمام گونه های گیاهی ایران مشتمل بر 126 خانواده و بیش از 1000 گونه گیاهی که در ایران مشاهده شده اند

بزرگترین بانک عکس گونه های گیاهی ایران

مجموعه اطلاعات گونه های گیاهی ایران

عکس

انواع عکس گیاه شامل عکس های تنه، برگ، گل و نمای کلی گیاه

دسته

دسته هر گیاه به انگلیسی و معادل فارسی آن

خانواده

خانواده هر گیاه به انگلیسی و معادل فارسی آن

نام

نام علمی گیاه به انگلیسی و معادل فارسی آن

آمار و ارقام

مشخصات بانک اطلاعات گونه های گیاهی ایران

تعداد دسته ها

بیش از 500 دسته گیاهی

تعداد گونه ها

بیش از 1000 گونه گیاهی

تعداد عکس ها

بیش از 1 میلیون عکس

تعداد خانواده ها

بیش از 125 خانواده

اولین بانک جامع گونه های گیاهی ایران

اولین بانک جامع گونه های گیاهی ایران اولین بار توسط دپارتمان پژوهشی کشاورزی و گیاهپزشکی گلخانه ملک در سال 1399 با همت گروهی از پژوهشگران و نخبگان دانشگاهی کشور گردآوری و به صورت کاملا رایگان در اختیار اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان این حوزه قرار گرفته است.

این مجموعه با دارا بودن عکس های گونه های گیاهی شامل عکس تنه، عکس برگ، عکس گل و عکس نمای کلی یکی از کاملترین منابع بصری برای گونه های گیاهی ایران زمین می باشد. مجموع عکس هایی که در این بانک اطلاعاتی گردآوری شده است، حدود یک میلیون عکس از بیش از 1400 گونه گیاهی متعلق به بیش از 500 دسته و بیش از 140 خانواده می باشد.